Talmud - Nazir 33a

Nazir 33a : Youtube

Choose a video course :

-> To add a video to this page please click here.

Nazir Page 33a

Nazir 33a

Nazir 33a - Guemara

אביי אמר כגון דאמר אי נמי לאו פלוני הוא אי הוי נזיר ומאי לא נתקיימו דבריו לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים:
הרתיע לאחוריו אינו נזיר כו':
טעמא משום דהרתיע לאחוריו הא אתי לקמן הוי נזיר מני

Comments from Rashi on Masechet Nazir Page 33a

גמ' אביי אמר . כגון דאמר אי נמי לאו פלוני הוא וחבריה אמר הריני נזיר שזה פלוני אי נמי לאו פלוני הוא אי הוי נמי נזיר: ומאי לא נתקיימו דבריו . דקאמרי ב"ה הכי קאמרי לא מיבעיא כי נתקיימו דבריו הראשונים הוי נזיר אלא אפילו לא נתקיימו דבריו הראשונים הרי זה נזיר משום דבריו האחרונים:

Comments from Tosafot - Nazir 33a

הרתיע לאחוריו אינו נזיר . הא אתא לקמן הוי נזיר מני אי כב"ש אפי' בהרתיע לאחוריו הוי נזיר וכב"ה נמי לא דלב"ה כיון דאילו אתא לקמן הוי נזיר אותו שנתקיימו דבריו כי נמי הרתיע הוי ספק נזיר אילימא ר' טרפון מי הוי ספק נזיר כיון דבשעה שנדר לא ידע אם פלוני או לא: