Tractate Makhshirin - Chapter 5 - Mishnah 8

Tractate Makhshirin - Chapter 5 - Mishnah 8

קַסְיָא שֶׁל שֻׁלְחָנוֹת וְהַשִּׁיפָא שֶׁל לְבֵנִים, אֵינָן בְּכִי יֻתַּן. וְאִם נִעֵר, בְּכִי יֻתַּן:

Comments from Bartenura on Masechet Makhshirin - Chapter 5 - Mishnah 8

קסיא של שלחנות. כיסוי שמכסין על השולחן שלא יפול על המזון שעליו מים או דבר של טנוף ולכלוך:

והשיפא של לבנים. מחצלת של שיפא ושל גמי שמכסים על הלבנים להגן מן הגשמים. והרי אלו כמו בשביל שלא ילקה הכותל שאינן בכי יותן:

אבל אם ניער. שמתכוין להדיחם, הרי זה בכי יותן:

Comments from Tosefot Yom Tov on Masechet Makhshirin - Chapter 5 - Mishnah 8

קסיא. פי' הרב כסוי כו' וכ"פ הרמב"ם והר"ש [שגיכ"ק מתחלפין] ועיין מ"ו פי"ז דכלים כתבתי פי' הראב"ד ומהר"ם:

של לבנים. כתב הר"ב להגין מפני הגשמים. וז"ל הרמב"ם שלא יפול עליהן מים קודם בישולם [ויפסידם]: